Lasy Oliwskie

Lasy Oliwskie - kompleks leśny o pow. 6 000 ha znajdujący się wewnątrz miasta Gdańska, a zarazem jest częścią leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie. Lasy stanowią 95% terenu.

Lasy Oliwskie od 1188, aż do I rozbioru Polski, należały do klasztoru cystersów oliwskich. Po rozbiorze wchodziły w skład Królewskich Lasów Sobowidzkich z rewirem Oliwa i leśnictwami Gołębiewo i Matemblewo. W XIX w. istniało nadleśnictwo z siedzibą w Oliwie dzielące się na leśnictwa: Gołębiewo, Sopot - Gręzlewo, Owczarnia, Renuszewo i Matemblewo. Obecnie Lasy Oliwskie (obręb Oliwa) należą do Nadleśnictwa Gdańsk. W 1919 w wyniku powstania Wolnego Miasta Gdańska Lasy Oliwskie zostały przecięte granicą państwową Wolnego Miasta i Polski.

Teren kompleksu leśnego znajduje się na krawędzi wysoczyzny, moreny ukształtowanej przez topniejące wody lądolodu sprzed 13 - 15 tys. lat. Cechą charakterystyczną są doliny o nachyleniu zboczy do 40% i różnicy wzniesień do 80 m. Różnica pomiędzy wylotami dolin 30 m.n.p.m. i wysokością wzniesień 140 m. n.p.m. wynosi ok. 100 m. W efekcie powstał zróżnocowany teren o bogatej mozaice mikroklimatu. Położenie Lasów Oliwskich po zachodniej stronie Metropolii Gdańskiej, przy przewadze wiatrów zachodnich, korzystnie wpływa na czystość środowiska naturalnego. Nawet w bliskim sąsiedztwie miasta występują rośliny znane z dużych wymagań pod względem czystości środowiska.

Przez tereny leśne biegną dwie arterie komunikacyjne Gdańska: ul. Spacerowa i Słowackiego. Istnieją również drogi śródleśne całkowicie zamknięte dla ruchu (ul. Kościerska i Bytowska), dozwolone dla ruchu rowerowego. Poprowadzone są szlaki turystyczne.

W Lasach Oliwskich przeważają lasy bukowe oraz lasy i bory mieszane z dużym udziałem buka. Są to lasy naturalne, zróżnicowane wiekowo, z większym udziałem drzew starszych. Powodem jest niższa intensywność eksploatacji lasu w porównaniu z innymi obszarami leśnymi. Przez kompleks leśny przepływają potoki: Oliwski z dopływami: Prochowy i Leśny, Świemirowski, Swelinia i Strzyża.

Zróżnicowanie terenu i korzystne warunki wpłynęły na obfitość występowania chronionych gatunków. Znalazło tu swoje siedlisko wiele gatunków flory i fauny, w tym gatunki podgórsko - górskie. 35 gatunków roślin w tym: kosaniec syberyjski, pełnik europejski, podkolan zielonawy, tojad dzióbaty, wiciokrzew pomorski, manna gajowa, nasięźrzał pospolity, wielosił błękitny, paprotnica krucha, podrzeń żebrowiec, przetocznik górski, tojeść bukietowa, widłak wroniec, wiechlina odległokosa, żebrowiec górski.

Do fauny Lasów Oliwskich należy: dzik, sarna, jeleń i sporadycznie łoś oraz zając szarak, królik, wiewiórka, lis, dzięcioł zielony, orzeł bielik, trzmielojad. W potokach występują bezkręgowce wymagające czystej i chłodnej wody.

Utworzone są dwa rezerwaty przyrody: Źródliska w Dolinie Ewy i Zajęcze Wzgórze oraz 49 pomników przyrody.

Pomnik Waldermar Heusmann
04.01.2014 Pomnik leśniczego Waldermara Heusmanna
Potok Oliwski
04.01.2014 Potok Oliwski